Regulamin

Regulamin ogólny serwisu mapGO

Dostępny pod adresem www.mapgo.pl serwis internetowy (dalej zwany mapGO) jest prowadzony przez firmę IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 216, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293705, zwaną dalej IMAGIS, i stanowi jej własność.

I Określenia

Użyte w niniejszym Regulaminie ogólnym serwisu mapGo (dalej Regulamin) określenia oznaczają:

mapGO - Technologię mapGO, Dane, Usługi oraz inne dane i materiały składające się na serwis internetowy dostępny pod adresem www.mapgo.pl.

Użytkownik - osobę korzystająca z mapGO.

Mapy - cyfrowe mapy i plany miast IMAGIS®.

POI - obiekt zainteresowania/użyteczności publicznej.

Baza POI - opracowaną przez IMAGIS elektroniczną bazę danych POI.

Usługa - jedna lub więcej funkcji, np. wyznaczanie trasy, dostępnych w ramach mapGO.

Dane - wszelkiego rodzaju dane (w tym Mapy, dane o POI oraz inne dane) w postaci pierwotnej lub przetworzonej, udostępniane w ramach Usług.

Funkcje Mapowe - przesuwanie, powiększanie, itp. operacje możliwe do wykonania na Mapie w oknie mapy.

mapGO API - oprogramowanie w postaci Java Script umożliwiające dostęp z poziomu strony internetowej do mapGO i realizację Funkcji Mapowych.

Technologia mapGO - rozwiązania programowe i technologiczne (JavaScript, mapGO API, serwer map, serwer aplikacji) umożliwiające dostęp do Danych oraz realizację Usług z poziomu przeglądarki www.

II Postanowienia ogólne

II.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z mapGO i dostępnych w nim Usług.

II.2 Zasady korzystania z Usług mogą być określone także w szczegółowych regulaminach świadczenia poszczególnych Usług.

II.3 Podejmując działania z serwisem mapGO, Użytkownik potwierdza przyjęcie do wiadomości postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II.4 Udostępniane w ramach mapGO Technologia i Dane, a także używane znaki towarowe są przedmiotem własności intelektualnej bądź prawa autorskiego i podlegają przewidzianej w nim ochronie.

II.5 W przypadku, gdy Usługa umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie jego własnych danych do zasobów mapGO, dane te, po ich wprowadzeniu, stają się własnością IMAGIS. Wprowadzone dane podlegają weryfikacji IMAGIS, w wyniku której mogą one zostać zaakceptowane lub odrzucone. Z tytułu wprowadzenia danych Użytkownik nie nabywa do nich żadnych praw.

II.6 Na mapGO mogą być emitowane reklamy.

II.7 Wszelkie prawa do mapGO nieudzielone wprost w niniejszym Regulaminie przynależą IMAGIS.

III Zasady korzystania z mapGO

III.1 Uzyskane przez Użytkownika Dane mogą być wykorzystywane wyłącznie na jego własny użytek, tj. nie mogą być przekazywane lub sprzedawane stronom trzecim oraz wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności komercyjnej (zarobkowej) lub reklamowej, w tym publikowane na własnej stronie www.

III.2 Użytkownikowi zabrania się wtórnego wykorzystywania jakichkolwiek części lub całości Technologi mapGO oraz Danych.

III.3 Zabrania się:
1) podejmowania działań mających na celu obejście zabezpieczeń mapGO, w szczególności mających na celu uzyskanie dostępu do Danych lub Technologii mapGO,
2) automatyzowania oraz masowego pozyskiwania Danych z mapGO (geokodowania, wyznaczania tras, antygeokodowania, itp.),
3) rozkodowywania, deasemblowania i rekompilowania oraz modyfikacji Technologii mapGO,
4) usuwania i/lub zmiany znaków towarowych i innych oznaczeń.

III.4 Wykorzystanie mapGO:
1) do celów komercyjnych,
2) w systemach monitorowania obiektów, nawigacyjnych, optymalizujących, czy innych systemach informacyjnych lub zarządzania,
3) publikowanie całości lub części udostępnionych Danych, w tym Map i ich pochodnych,
4) inne niż dopuszczone w niniejszym Regulaminie lub regulaminach szczegółowych,
może mieć miejsce wyłącznie na podstawie odrębnych, pisemnych ustaleń z IMAGIS S.A.

IV Gwarancja i odpowiedzialność

IV.1 IMAGIS dokłada wszystkich starań, by zapewnić sprawne i bezawaryjne działanie mapGO, jednakże nie gwarantuje, iż będzie ono przebiegało bez zakłóceń.

IV.2 IMAGIS nie gwarantuje, że Dane i Technologia mapGO nie będą zawierały błędów i nieścisłości oraz, że będą one odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom Użytkownika, ani też że nieprawidłowości zostaną usunięte.

IV.3 IMAGIS zastrzega sobie prawo:
1) bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany Danych, Technologii mapGO oraz Usług, a także innych elementów mapGO,
2) odłączenia, w tym również w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego ostrzeżenia, Użytkownika naruszającego niniejsze zasady lub w inny sposób podejmującego działania, mające według oceny administratora mapGO, negatywny wpływ na bezpieczeństwo lub wydajność Usług,
3) bez uprzedniego powiadomienia, czasowego zawieszenia lub zakończenia działania mapGO, lub zmiany jego charakteru w tym świadczonych Usług.

IV.4 IMAGIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich:
1) za niewłaściwe działanie lub brak możliwości skorzystania z mapGO, zgodność Danych, w szczególności Map ze stanem faktycznym, oraz za skutki decyzji i działań podejmowanych przez Użytkownika na ich podstawie, a także za ich przydatność do konkretnych celów.
2) za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku działania lub nie działania mapGO, w szczególności odłączenia Użytkownika, zawieszenia lub zakończenia działania mapGO, zaniechania świadczenia Usług oraz zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu (infekcje wirusami, włamania, instalacja złośliwego oprogramowania, itp.).
3) w tym karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika mapGO w sposób sprzeczny z prawem oraz regulaminem mapGO.

V Postanowienia końcowe

V.1 Uwagi dotyczące Regulaminu i serwisu mapGO należy zgłaszać na adres: kontakt@mapgo.pl

V.2 MAGIS S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i zakresie, bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany będą udostępniane pod adresem mapgo.pl przez okres 30 dni od ich wprowadzenia. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu jest wyłączona.

V.3 W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien zaniechać korzystania z mapGO.